Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Aviso Legal

AVISO LEGAL

CAMARGLASS, S.L.U. é titular do sitio web www.camarglass.es

1) DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os seguintes datos:

A empresa titular deste sitio web é:

RAZÓN SOCIAL: CAMARGLASS, S.L.U.

CIF: B15359581

DOMICILIO SOCIAL: Carretera Circunvalación. 6 – 15002 A Coruña

E-mail: camarglass@gmail.com

REXISTRO MERCANTIL: Empresa inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, no Tomo 948 do Arquivo, Sección Xeral, Folio 47, Folla Nº C-3108, Inscrición 1ª.

2) USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de CAMARGLASS, S.L.U. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O sitio web www.camarglass.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, etc. (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a CAMARGLASS, S. L.U., ou aos seus provedores aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso da páxina web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos ou consultas. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que CAMARGLASS, S.L.U. ofrece a través do seu sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:

(i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;

(ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;
(iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de CAMARGLASS, S.L.U., dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;

(iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. En calquera caso CAMARGLASS, S.L.U. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, redes sociais ou outras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: CAMARGLASS, S.L.U. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de CAMARGLASS, S.L.U. ou ben dos seus provedores.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CAMARGLASS, S.L.U. poderá visualizar os elementos das diferentes websites e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de CAMARGLASS, S.L.U.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: CAMARGLASS, S.L.U. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

3) MODIFICACIÓNS: CAMARGLASS, S.L.U. resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

4) EMPREGO DE COOKIES: CAMARGLASS, S.L.U. poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO pola súa páxina web. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por CAMARGLASS, S.L.U. sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

5) LIGAZÓNS: No caso de que desde o sitio web póidase enlazar mediante hipervínculos a outros sitios da internet, CAMARGLASS, S.L.U. non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso CAMARGLASS, S.L.U. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

6) MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: CAMARGLASS, S.L.U. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

7) LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre CAMARGLASS, S.L.U., e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña.