Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Política de Privacidade

Responsable do Tratamento dos datos
Identidade: CAMARGLASS, S.L.U.
CIF: B15359581
Dirección postal: Carretera de Circunvalación, 6 – 15002 A Coruña
Teléfono: 981225125
Correo electrónico: camarglass@gmail.com
Inscrito no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 948, Folio 47, Folla Nº C-3108, Inscrición 1ª.

Finalidade do tratamento dos datos e conservación
Os datos persoais facilitados polos nosos clientes, en diante “Usuario”, serán tratados por CAMARGLASS, S.L.U. conforme ás seguintes finalidades:
• Levar a cabo a prestación dos servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.
• Xestionar, tramitar e dar resposta a peticións, solicitudes, incidencias, queixas, reclamacións ou consultas do Usuario.
• Xestionar o envío de comunicacións comerciais sobre produtos e servizos comercializados por CAMARGLASS, S.L.U. por medios electrónicos e/ou convencionais.

Tempo de tratamento dos datos persoais do usuario
Os datos do Usuario relacionados co cumprimento da relación contractual serán conservados con ese fin durante todo o tempo en que o contrato estea vixente e, aínda despois, durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato. No relativo ao envío de comunicacións comerciais, CAMARGLASS, S.L.U. tratará os datos do Usuario, ata que este opóñase.

Tratamento dos datos do usuario
CAMARGLASS, S. L. tratará as seguintes categorías de datos do Usuario:
• Datos identificativos: nome, apelidos, DNI
• Datos de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico e teléfono.
No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida na Política de Privacidade, eximindo a CAMARGLASS, S.L.U. de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, CAMARGLASS, S. L. poderá levar a cabo as verificacións periódicas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación para o tratamento dos datos
O tratamento dos datos do Usuario por parte de CAMARGLASS, S.L.U. para o envío de comunicacións comerciais e para a elaboración de perfís está baseado no interese lexítimo de CAMARGLASS, S.L.U. de conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016.
Destinatarios dos seus datos
Os seus datos non se facilitarán a ningunha outra empresa fóra de CAMARGLASS, S.L.U. salvo a requirimento das Administracións Públicas nos casos previstos pola Lei.

Comunicacións comerciais e promocionais
Unha das finalidades para as que CAMARGLASS, S.L.U. trata os datos persoais proporcionados por parte dos Usuarios é para remitirlles comunicacións comerciais por medios electrónicos e convencionais, con información relativa a produtos, servizos, promocións, ofertas, eventos ou noticias relevantes para os Usuarios. Sempre que se realice algunha comunicación deste tipo, esta será dirixida única e exclusivamente a aqueles Usuarios que non manifestasen previamente a súa negativa á recepción das mesmas.
No caso de que o Usuario desexe deixar de recibir comunicacións comerciais ou promocionais por parte de CAMARGLASS, S.L.U. pode solicitar a baixa do servizo enviando un email á seguinte dirección de correo electrónico: camarglass@gmail.com

Cales son os seus dereitos?

O Usuario pode enviar un escrito a CAMARGLASS, S.L.U., Carretera de Circunvalación, 6 – 15002 A Coruña, ou un correo electrónico a camarglass@gmail.com con Referencia “Protección de Datos”, achegando fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

• Revogar os consentimentos outorgados.
• Obter confirmación acerca de se en CAMARGLASS, S.L.U. están a tratarse datos persoais que conciernen ao Usuario ou non.
• Acceder aos seus datos persoais.
• Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
• Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
• Obter de CAMARGLASS, S.L.U. a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
• Solicitar a portabilidad dos seus datos.
• Reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da seguinte dirección https: //www.agpd.es, cando o interesado considere que CAMARGLASS, S.L.U. vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.
Medidas de Seguridade

CAMARGLASS, S.L.U. tratará os datos do Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.
Cambios

CAMARGLASS, S.L.U. resérvase o dereito de revisar a súa Política de Privacidade no momento que o considere oportuno. Por esta razón, rogámoslle que comprobe de forma regular esta declaración de privacidade para ler a versión máis recente da Política de Privacidade de CAMARGLASS, S.L.U.